Kalendarium

Zarząd Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ informuje, że raporty okresowe w roku 2019 będą przekazywane w następujących terminach:
- Raport roczny za rok 2018 - w dniu 30 kwietnia 2019 roku
- Raport kwartalny za I kwartał 2019 roku - w dniu 25 maja 2019 roku
- Raport półroczny za rok 2019 - w dniu 30 września 2019 roku
- Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku - w dniu 29 listopada 2019 roku

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż:
- zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _"Rozporządzenie"_, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za II i IV kwartał roku obrotowego 2019.